EU_flag_23L

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania zawartych w nim informacji”.

W dniach 24 maja-10 czerwca 2013 roku ośmioosobowa grupa młodzieży z rejonu śląskiego oraz dwóch liderów, wyjedzie do Lwowa, gdzie wspólnie z ośmioosobową grupą młodzieży ukraińskiej przygotowywać będzie projekt pod nazwą „Wspólna scena” realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu”, akcja 3.1 – Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi.
Projekt realizowany jest przez Muzeum Częstochowskie przy współpracy z Instytutem Sztuki Aktualnej we Lwowie oraz lwowski młodzieżowym Teatrem MY.
Głównym tematem – zadaniem projektu jest praca nad zmianą stereotypowego wizerunku obywateli Ukrainy i Polski, poprzez aktywną twórczość obu grup. Celem jest realizacja plenerowego widowiska teatralnego, poruszającego istotne dla obu grup wątki i tematy, wykluczenia, mniejszych szans w Europie obywateli Ukrainy, na co ma wpływ brak przynależności do struktur Unii Europejskiej.
Projekt zakłada integracyjne spotkanie młodzieży z Polski i Ukrainy. W ramach realizowanego działania młodzież z obydwu krajów będzie miała okazję przekonać się o istnieniu zarówno różnic, jak i podobieństw pomiędzy narodami. Taka wymiana będzie dla jej uczestników bodźcem do kolejnych spotkań. Wspólne działanie teatralne umożliwi przekazanie sobie nawzajem pewnych wartości, za pomocą międzynarodowego języka sztuki, a przygotowane w ten sposób widowisko teatralne będzie tego konkretnym, materialnym rezultatem.
Projekt powstał na bazie współpracy środowisk artystycznych Polski i Ukrainy. Ta artystyczna współpraca i wymiana doświadczeń trwa od kilku lat na bardzo wielu poziomach i w bardzo wielu dziedzinach kultury i sztuki, od literatury po najnowsze sztuki plastyczne. Chcąc pogłębić, zacieśnić współpracę, realizujemy projekt, którego celem będzie wspólna, zespołowa praca grup ukraińskiej i polskiej, a jej wymiernym efektem przygotowane podczas projektu widowisko teatralne.

Praca obu grup nad projektem ma przyczynić się do:
– pogłębiania wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z Polski i Ukrainy,
– budowy wspólnej wizji Europy i współpracy między narodami,
– przełamywania stereotypów dotyczących postrzegania Polski i Ukrainy oraz obywateli tych krajów,
– poznawanie historii Polski i Ukrainy,
– nauka pracy zespołowej,
– budowa tolerancji, akceptacji dla różnych narodowości,
– współpracy,
– tworzenia wspólnej teatralnej wizji widowiska,
– szeroko rozumianej edukacji kulturalnej na poziomie wiedzy o sztuce i człowieku we współczesnym świecie, w tym:
– rozbudzania nowych zainteresowań,
– aktywizowania młodzieży,
– inspirowania poszukiwań nowych form pracy artystycznej.

Wspólne działanie grup daje możliwość:
– wymiany doświadczeń i integracji,
– poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie kultury,
– kształtowania i rozwijania zainteresowania kulturą i sztuką,
– rozwoju osobistego uczestników.

Projekt w najwyższym stopniu przyczynia się do tworzenia interakcji między uczestnikami, unikania pasywnego słuchania, do respektowania indywidualnej wiedzy i umiejętności, daje każdemu z uczestników projektu możliwość wpływania na wizję projektu, na wspólne jej budowanie, na zarówno zdobywanie nowych umiejętności, jak również przekazywanie zdobytej do tej pory wiedzy. Udział młodzieży w różnym wieku i różnych kultur jest okazją do przełamywania stereotypów, do pozaformalnej nauki o wielokulturowości. Projekt ma również na celu rozbudzanie inicjatywy, kreatywności, przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Koordynator projektu: Anna Biernacka

 

Comments are closed.